Algemene voorwaarden Pelfin

Considerans

Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing tussen Overeenkomsten van Pelfin en de consument. Pelfin is onderdeel van Logi.Span Energy Products B.V., gevestigd aan Het Aanleg 21 te Winsum (Groningen).

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Pelfin en de consument, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan afwijken. 1.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pelfin zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar blijkt te zijn.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Pelfin behoudt zich het recht voor om beslissingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is.

2.5 Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor 2 de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 9% toegelaten met dien ten verstande dat Pelfin niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.

2.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.7 Indien de consument het aanbod van Pelfin langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Alle door Pelfin genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief eventueel overige van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

3.2 Betaling geschiedt voorafgaand aan de bestelling of 14 dagen na factuurdatum en zonder enige schuldvergelijking en/of korting.

3.3 Indien betaling binnen de in het vorige lid genoemde termijn uitblijft, is consument in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is.

3.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der voldoening der wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten, komen alle buitengerechtelijke incassokosten, ten minste bedragende €90,- exclusief btw, voor rekening van consument.

3.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pelfin te melden.

3.6 Pelfin mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ten aanzien van onder meer lonen, sociale lasten, (inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen.

3.10 Pelfin behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde goederen, zolang de koopprijs niet (geheel) is voldaan, voor.

3.12 Indien Pelfin ongunstige informatie ontvangt over de financiële positie van de consument, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet volledige betaling, heeft zij het recht, alvorens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kostenvrije zekerheidsstelling te eisen. 3

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 De consument kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Pelfin mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking van het product. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Indien de consument zich niet houdt aan de vorige zin, is hij aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product.

4.3 De consument laat mondeling of schriftelijk weten aan Pelfin dat zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. De consument stuurt na deze melding het product zo spoedig mogelijk terug, dat wil zeggen binnen 14 dagen. Indien de melding door de consument digitaal worden verzonden, stuurt Pelfin een ontvangstbevestiging van de melding.

4.4 Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4.5 Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, draagt hij de eventuele retourkosten van de levering.

4.6 De consument dient Pelfin in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien dat noodzakelijk is, geeft de consument Pelfin nog een termijn van vier weken om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 5 – Levering

5.1 Opgegeven levertijden zullen in beginsel niet zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de levering van Pelfin vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5.2 Na een eventuele ontbinding van de consument, zoals genoemd in Artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, zal Pelfin het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen. 4

5.3 Pelfijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.

5.4 Indien Pelfin gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Pelfin ter beschikking heeft gesteld. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Pelfin kenbaar heeft gemaakt.

5.5 Vanaf het moment van aflevering van de goederen zijn deze voor rekening van de consument.

5.6 Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen. De consument kan het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen van 3% worden verwaarloosd.

5.7 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Pelfin de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de consument, of door hem ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren is nagekomen, is de consument, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Pelfin is alsdan bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.2 Pelfin is bevoegd de Overeenkomst per direct te beëindigen in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te betalen.

6.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden is/zijn de vordering(en) van Pelfin op de consument onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Zolang de ontvangst van de aanvaarding, zoals genoemd in Artikel 2.7 van deze Algemene Voorwaarden, niet door Pelfin is bevestigd, kan de consument de Overeenkomst ontbinden.

6.5 De consument heeft de bevoegdheid om, indien het afgeleverde niet voldoet aan de Overeenkomst, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit niet billijk is. Daarnaast heeft de consument het recht om, indien het 5 afgeleverde niet voldoet aan de Overeenkomst, de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

6.6 Van Artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, indien de consument niet binnen bekwame tijd heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat het afgeleverde niet aan de Overeenkomst voldoet.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Pelfin is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens de consument en/of derden, veroorzaakt door Pelfin ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot het transportbedrijf, behoudens opzet of grove schuld van Pelfin en/of haar leidinggevenden.

7.2 Pelfin is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door goederen, die door Pelfin, haar leidinggevenden en/of haar ondergeschikten zijn geproduceerd en/of aan de consument zijn geleverd, behoudens opzet of grove schuld van Pelfin en/of haar leidinggevenden.

7.3 Indien enige schade wordt veroorzaakt door enig product of eigenschap van dat product en dat product bij Pelfin geen enkele bewerking heeft ondergaan, is Pelfin voor die schade niet aansprakelijk.

7.4 Indien Pelfin desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering.

7.5 Pelfin is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Pelfin uitgegaan is van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.6 De consument vrijwaart Pelfin voor aanspraken van derden die verband zouden kunnen houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pelfin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pelfin niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Pelfin worden daaronder begrepen. 6

8.2 Pelfin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pelfin zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.3 Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroepen, dient de consument een situatie van overmacht direct te melden bij Pelfin.

8.4 Indien naar het oordeel van Pelfin de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voor doet.

8.5 Is naar het oordeel van Pelfin de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft zij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de Overeenkomst en eventuele nadere Overeenkomst tot uitvoering daarvan voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Dealer worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de producten van Pelfin en wilt u meer weten? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.