Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Logi.Span Energy Products B.V. (hierna: Logispan) en een wederpartij (hierna: Wederpartij) of een wederverkoper (hierna: Wederverkoper), tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan afwijken.

1.2 De toepasselijkheid van – eventuele – algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Logispan zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar blijkt te zijn.

2.2 Logispan behoudt zich het recht voor om beslissingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 De in catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen in de branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Logispan bevoegd, doch niet verplicht is de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Alle door Logispan genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventueel overige van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Hiervan kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken.

3.2 Betaling van de door Logispan gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige schuldvergelijking en/of korting.

3.3 Indien betaling binnen de in het vorige lid genoemde termijn uitblijft, is Wederpartij in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.4 Logispan mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ten aanzien van onder meer lonen, sociale lasten, (inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen.

3.5 Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag der voldoening de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten, komen alle buitengerechtelijke incassokosten, ten minste bedragende €100,00 exclusief btw, voor rekening van Wederpartij.

3.6 Logispan behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde goederen, zolang de koopprijs niet (geheel) is voldaan, voor.

3.7 Indien Logispan ongunstige informatie ontvangt over de financiële positie van Wederpartij, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet volledige betaling, heeft hij het recht, alvorens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kostenvrije zekerheidsstelling te eisen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien Logispan gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Logispan ter beschikking heeft gesteld.

4.3 Vanaf het moment van aflevering van de goederen zijn deze voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Bij successievelijke levering van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde termijn geschiedt de levering zoveel mogelijk in gelijke gedeelten. De afzonderlijke deelleveringen worden voor de toepassing van deze voorwaarden als op zichzelf staand beschouwd.

4.5 Voor een enkele wagen of oplegger geldt aflevering op één losadres; voor een dubbele wagen eventueel twee losadressen in dezelfde omgeving.

4.6 Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlagen.

4.7 Ter controle kan Wederpartij het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd.

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding

5.1 Indien Wederpartij, diens hulppersonen of door hem ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is Wederpartij, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Logispan is alsdan bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.2 Logispan is bevoegd de Overeenkomst per direct te beëindigen in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te betalen.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Logispan op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Reclame

6.1 Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Logispan dat de zaken tot zijn beschikking staan.

6.2 Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.3 Na levering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken. Reclame moet plaatsvinden direct na constatering van het gebrek of – indien de omstandigheden dit billijken – uiterlijk om 12.00 uur de werkdag erna.

6.4 De producten, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven bij wederpartij. Wederpartij zorgt ervoor dat de reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt.

6.5 Wederpartij dient Logispan op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.

6.6 Indien de reclame door Logispan gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

6.7 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

6.8 Logispan kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door Wederpartij door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.

6.9 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 10 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Logispan is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens Wederpartij en/of derden, veroorzaakt door Logispan, haar hulpmiddelen, haar ondergeschikten en/of leidinggevenden, behoudens opzet of grove schuld van Logispan en/of haar leidinggeven.

7.2 Logispan is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door goederen, die door Logispan, haar leidinggevenden en/of haar ondergeschikten zijn geproduceerd en/of aan Wederpartij zijn geleverd, behoudens opzet of grove schuld van Logispan en/of haar leidinggevenden.

7.3 Indien enige schade wordt veroorzaakt door enig product of eigenschap van dat product en dat product bij Logispan geen enkele bewerking heeft ondergaan, is Logispan voor die schade niet aansprakelijk.

7.4 Indien Logispan desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering. Logispan is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, schade door bedrijfsstagnatie en/of vergoeding van een materiële schade.

7.5 Logispan is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Logispan uitgegaan is van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.6 Wederpartij vrijwaart Logispan voor aanspraken van derden die verband zouden kunnen houden met de uitvoering van de overeenkomst.

7.7 Logispan is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij Wederpartij door levering van het onjuiste product, indien Logispan een verklaring heeft met de leverancier.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Logispan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Logispan niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Logispan worden daaronder begrepen.

8.2 Logispan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bus zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.3 Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroepen, dient Wederpartij een situatie van overmacht direct te melden bij Logispan.

8.4 Indien naar het oordeel van Logispan de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voor doet.

8.5 Is naar het oordeel van Logispan de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 Wederverkopers

9.1 Wederverkoper handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Logispan overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Logispan is.

9.2 Wederverkoper is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Logispan te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Logispan voor werving van klanten door Wederverkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logispan. Wederverkoper mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Logispan.

9.3 Wederverkoper is vrij in de bepaling van aanbod en prijzen aan haar klanten.

9.4 Wederverkoper dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Logispan Wederverkoper oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Product(en) of Dienst(en) en te verstrekken informatie. Logispan kan verlangen dat Wederverkoper bewijs hiervan overlegt.

9.5 Niet of niet tijdig betalen door klanten van Wederverkoper ontslaat Wederverkoper niet van haar betalingsverplichtingen jegens Logispan.

9.6 Logispan zal uitsluitend via Wederverkoper contact zoeken met klanten van Wederverkoper, tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Wederverkoper direct te benaderen of Wederverkoper toestemming geeft voor direct contact.

9.7 In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Wederverkoper verkrijgt Logispan het recht de Overeenkomst met Wederverkoper direct te beëindigen, om klanten van Wederverkoper te benaderen, in te lichten, en over te zetten op naam van Logispan teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.

9.8 Logispan heeft het recht een controle uit te voeren, dan wel uit te laten voeren, bij Wederverkoper teneinde te controleren of Wederverkoper de regels uit de Overeenkomst naleeft.

9.9 Partijen zijn en blijven onafhankelijk van elkaar. Door middel van de Overeenkomst wordt dan ook geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidscontract gesloten.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de Overeenkomst en eventuele nadere overeenkomst tot uitvoering daarvan voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Dealer worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de producten van Pelfin en wilt u meer weten? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.